Europa

De klemtonen binnen het Europees gezondheidsbeleid zijn:

  • Equal care
  • Autonomie en zo lang mogelijk zelfstandig voorzien in zorg
  • Betrokkenheid van de zorgvrager en de zorgverlener bij het uittekenen van zorgtrajecten
Om dit mogelijk te maken in een krimpende arbeidsmarkt en gezien de budgettaire context, dient er volop ingezet te worden op nieuwe, innovatieve technologieën en diensten, op vernieuwde gezondheidsstelsels, op samenwerkingsverbanden en op ondernemerschap. Europa biedt hierin ondersteuning, zowel in haar beleidsinitiatieven als in haar subsidieprogramma’s met als doel om meer mensen op een duurzame manier aan de slag te krijgen, met focus op talent.

Beleidsinformatie

De sleutelwoorden in het Europees beleid inzake gezondheidszorg zijn internationalisering, innovatie, patiëntveiligheid en ‘equal care’. Beleidsinitiatieven die op dit vlak worden genomen, kaderen binnen groeistrategie bepaald in Europa 2020.  Lees meer

Subsidieprogramma's
Om het Europese beleid kracht bij te zetten heeft Europa een aantal subsidieprogramma’s ontwikkeld waarbinnen bepaalde regio’s kunnen rekenen op Europese financiering voor de uitvoering van projecten die kaderen binnen de Europese groeistrategie. Voor Limburg zijn volgende Europese subsidieprogramma’s van toepassing: Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Interreg Euregio Maas-Rijn, Interreg, Europees Sociaal Fonds (ESF), Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland. POM Limburg is partner in een aantal Europese projecten m.b.t. de zorgeconomie, bv. ‘Future proof for cure and care’ (Interreg Euregio Maas-Rijn).


Lees meer

Resultaten & cijfermateriaal

Ter ondersteuning van de Limburgse zorgeconomie is POM Limburg  leadpartner in een Europese project in het kader van Interreg, met name ‘Future proof for cure and care: Euregionale  arbeidsmarktwerking en competentiecampus voor zorgberoepen’.Lees meer