Wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijke meerwaarde voor de internationalisering van innovaties is de wetenschappelijke basis die in de provincie Limburg aanwezig is. Via diverse Europese fondsen wordt het onderzoek naar en de ontwikkeling van vernieuwende ideeën of technologieën in Limburg sterk ondersteund. Hierdoor kan internationaal gewerkt worden en wordt een forse schaalvergroting bereikt waardoor men, ondanks sommige beperkte budgetten, toch snel tot een kwalitatieve oplossing kan komen.

Magazine Life Sciences april 2010, klik hier.

Enkele Limburgse innovatieve wetenschappelijke onderzoeken in de kijker.

Pyschiatrische Zorg

Op het domein van forensische psychiatrie is er een sterke nood aan verdere kennisontwikkeling. Het project KeFor, waarvan het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem projectpromotor is, levert een bijdrage aan de uitbouw van een wetenschappelijk gefundeerd beleid in zake diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van psychisch gestoorde delinquenten. Meer informatie over dit project kan u vinden op onze pagina m.b.t. Limburg Sterk Merk projecten.
 
Meer informatie kan u vinden op de website van Limburg Sterk Merk
 

Patiëntveiligheid

De Limburgse ziekenhuizen hebben de opgelopen jaren sterk geïnvesteerd in patiëntveiligheid. Recent werd op dit domein een samenwerkingsverband gerealiseerd met de Limburgse ziekenhuizen en de K.U.Leuven. Meer informatie over dit project kan u vinden op onze pagina m.b.t. Limburg Sterk Merk projecten.
 
Meer informatie kan u vinden op de website van Limburg Sterk Merk.
 

Medisch wetenschappelijk onderzoek

In het kader van een samenwerking tussen de UHasselt en de Limburgse ziekenhuizen Jessa en Ziekenhuis Oost-Limburg wordt een medisch wetenschappelijk onderzoeksplan uitgewerkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen zes clusters: cardiologie, oncologie, anesthesie/CNS, gynaecologie/fertiliteit, infectie en obesitas.
  
Meer informatie kan u vinden op de website van Limburg Sterk Merk. 
 

Limburgse biobank

Het Jessa ziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg en Universiteit Hasselt werken samen aan een Limburgse biobank om te komen tot een referentiebank voor een aantal kerncollecties in de provincie Limburg.
  
Meer informatie kan u vinden op de website van Limburg Sterk Merk.
 

Life Sciences

Life sciences wordt gedefinieerd als een dynamisch en multidisciplinair wetenschaps- en technologiegebied om vormen van biologisch leven (mens, dier, plant, micro-organismen) te analyseren. Dit bevat een voortdurend vernieuwende gereedschapskist van technieken en processen. Deze kennis wordt toegepast voor de ontwikkeling van betere producten en productieprocessen ter bevordering van gezondheid, alsook ter verbetering van de diagnose, preventie en behandeling van ziekten.

Life sciences staat hoog op de agenda in Vlaanderen. Levenswetenschappen behoort tot de zes topsectoren waarrond de kenniseconomie in Vlaanderen moet uitgebouwd worden volgens een recent rapport van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. Ook in het plan 'Vlaanderen in Actie' van de Vlaamse regering krijgt dit thema bijzondere aandacht. Minister Moerman organiseerde een rondetafelconferentie over de life sciences - waaraan BIOMED deelnam - om nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Download hier de brochure "The Life Sciences Industry in Flanders" van Flanders Investment & Trade (FIT).

De sector van de levenswetenschappen neemt een hoge vlucht in
Vlaanderen. Ook Limburg wil deze sector verder uitbouwen en versterken binnen
de provincie. Daarom werd begin 2008 LifeTechLimburg.be opgericht: de
one-stop-shop voor life sciences ontwikkelingen in Belgisch Limburg.
LifeTechLimburg.be werd in het leven geroepen om de life sciences sector uit te
bouwen en te promoten met als doel bestaande bedrijven te versterken en nieuwe
bedrijven te creëren of aan te trekken.

LifeTechLimburg.be

LifeTechLimburg.be speelt in op de noden van de life sciences sector en kan door haar unieke samenstelling steun aanbieden op het gebied van kennisoverdracht, infrastructuur (Life Sciences Development Campus), financiering en netwerking en dit zowel voor bedrijven als voor kennis- en zorginstellingen. LifeTechLimburg.be is samengesteld uit vertegenwoordigers van POM Limburg, Universiteit Hasselt, de Limburgse hogescholen PXL en UC Leuven-Limburg, provincie Limburg, LRM, VLAO, Innovatiecentrum en Limburgse ziekenhuizen. 

Life sciences in Limburg

Op het Limburgse niveau is de tijd rijp om te investeren in de ontwikkeling van deze beloftevolle sector. In het Limburgplan krijgt de bevordering van innovatie een prominente plaats. De UHasselt versterkt haar interfacedienst, de LRM wenst haar activiteiten in de levenswetenschappen versneld te onwikkelen, en BIOMED werkt nu samen met de techtransferdienst van het VIB waardoor belangrijke expertise beschikbaar komt inzake kennisvalorisatie en oprichting van spin-off bedrijven in de life sciences. Daarnaast beschikt Limburg over sterke troeven: er is een groot aanbod aan menselijk potentieel, onderwijs en opleidingen, wetenschappelijke expertise in de kennisinstellingen en de ziekenhuizen, onderzoek, ruimte voor ondernemingen, en een gunstige ligging in een sterke (Eu)regio. Bovendien zijn er al een tiental bedrijven actief in de life sciences sector in Limburg. De bouw van de Life Sciences Development Campus zal de aantrekkingskracht van Limburg voor Life Sciences bedrijven nog vergroten.

Voorbeelden van life sciences bedrijvigheid in Limburg.

Actieplan 

Professor Piet Stinissen, directeur van het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) verbonden aan de UHasselt, schreef een actieplan voor de versterking en uitbouw van de life sciencessector in Limburg.

Dit concreet plan met vier actiepunten moet leiden tot de realisatie van nieuwe bedrijven in de biomedische life sciences, maar ook de versterking van bestaande bedrijven via clustervorming en innovatieversterking. Ook is het de ambitie om life sciencesbedrijven naar Limburg te halen. Voor de realisatie van het actieplan zal de UHasselt nauw samenwerken met het provinciebestuur en de POM Limburg, en met de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Dit initiatief zal een enorme stimulans betekenen voor de uitbouw van de life sciences sector in Limburg, en zal op die manier een belangrijke impact hebben op de versterking en diversificatie van het economisch weefsel in Limburg. De UHasselt geeft hierbij het goede voorbeeld en werkt al aan de oprichting van de eerste life sciences spin-offs in Diepenbeek.

In de Euregio

• 100.000 bedrijven actief in de driehoek Maas-Rijn

• 17.000 studenten in de Life Sciences

• 11.000 werknemers aan Universiteiten

• 300 bedrijven in de Life Sciences

• 180 bedrijven in medische technologie

• 130 groepen/instituten in onderzoek in life sciences

• 120 biotech-bedrijven

• 4 top-universiteiten

• 3 universitaire ziekenhuizen

• 1 tri-nationale regio 

Onderwijs en opleidingen

De UHasselt en de Limburgse Hogescholen organiseren diverse opleidingen die studenten opleiden in de levenswetenschappen of een deelgebied hiervan. Jaarlijks studeren er meer dan 200 hoogopgeleide wetenschappers en technici af die aan de slag kunnen in de life sciences sector.

Opvallend is dat een groot aandeel van deze hoger opgeleide wetenschappers in andere regio's aan de slag gaat omwille van de beperkte carrièremogelijkheden in Limburg. Door de uitvoering van het actieplan kan een versterking van de relatie onderwijs-arbeidsmarkt gerealiseerd worden waardoor de Limburgse braindrain kan teruggedrongen worden.

Een overzicht van deze opleidingen kan teruggevonden worden op de websites van Universiteit HasseltHogeschool PXL en UCLL

Onderzoek

Het Biomedisch Onderzoeksinstituut is een multidisciplinair onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt (UHasselt) waar fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de levenswetenschappen in nauwe samenhang worden beoefend. Naast het life sciences onderzoek in BIOMED zijn er ook onderzoeksactiviteiten in andere onderzoeksinstituten van de UHasselt in het domein van de life sciences; namelijk het Instituut voor Materiaalonderzoek, het Centrum voor Milieukunde en het Centrum voor Statistiek.

Voor de uitvoering van het life sciences onderzoek werkt de UHasselt nauw samen met de Universiteit Maastricht en het Academisch ziekenhuis Maastricht (AZM), in het kader van de transnationale universiteit Limburg.

Binnen de Associatie UHasselt streven de universiteit en de hogescholen naar maximale samenwerking. Zo heeft de opleiding kinesitherapie van de PXL haar onderzoeksfocus laten aansluiten bij de speerpunten van BIOMED. Ook buiten de associatiegrenzen is er plaats voor innovatie. Zo werd groen licht gegeven voor de bouw van een gezamenlijk technologiecentrum dat onderzoekers zal huisvesten van de ingenieursopleidingen van de hogescholen UC Leuven-Limburg en PXL. Binnen de hogescholen PXL en UC Leuven-Limburg worden ook onderzoeksactiviteiten ontwikkeld die aansluiting vinden bij de life sciences.

De Universiteit Hasselt (en de Limburgse Hogescholen) hebben ook diverse samenwerkingsverbanden met de Limburgse Ziekenhuizen in het domein van de biomedische research. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen Censtat en het Ziekenhuis Oost-Limburg in het domein van de biostatistiek, samenwerking tussen BIOMED en het Jessa Ziekenhuis Hasselt in het stamcelonderzoek. Ook PXL en UC Leuven-Limburg hebben een goede samenwerking met diverse Limburgse ziekenhuizen in het domein van de gezondheidszorg. De twee grote Limburgse ziekenhuizen hebben ook diverse eigen onderzoeksprojecten in het domein van de life sciences en de gezondheidszorg ontwikkeld.

Vier concrete actiepunten

Stimuleren van samenwerkingsverbanden (en innovatie) tussen bedrijven, kennisinstellingen en ziekenhuizen in Limburg in het domein van de levenswetenschappen door middel van de oprichting van een kenniscluster. In deze kenniscluster worden concrete projecten gestart.

De creatie van nieuwe bedrijven wordt gestimuleerd via de samenwerking tussen diverse actoren in LifeTechLimburg.be vzw. Deze organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de UHasselt, de twee Limburgse Hogescholen PXL en UC Leuven-Limburg, de grote Limburgse ziekenhuizen, de Provincie Limburg, POM Limburg, LRM, VLAIO Limburg en het Innovatiecentrum. LifeTechLimburg.be moet de motor én het gezicht worden achter de uitbouw en de versterking van de life sciencessector in Limburg.

Optimaliseren van infrastructuur als troef om te ondernemen: bouw van de eerste fase van de Life Sciences Development Campus (LSDC) en de ontwikkeling van een life sciences campus zijn essentieel voor de vestiging van nieuwe startende bedrijven en de expansie van deze bedrijven.

Oprichten van een regionaal kapitaalfonds voor de ontwikkeling van nieuwe life sciences bedrijven. 

Voorbeelden van bedrijvigheid in Limburg