Overlegplatformen

In de Provincie Limburg bestaan verschillende overlegplatformen om de verschillende acties op het gebied van levenslang leren te coördineren en om kennis uit te wisselen. Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst van bestaande overlegplatformen in Limburg.
Limburgs Platform Woonzorgcentra & Onderwijs (LPWO)
Begin september 2011 is er binnen POM Limburg een werkgroep opgericht genaamd ‘Limburgs Platform Woonzorgcentra & Onderwijs’ (LPWO) ter ondersteuning van stages (verpleegkunde) in Limburgse woonzorgcentra. Aanleiding was de bevraging van Caritas woonzorgcentra door enkele stagiaires bij POM Limburg speerpunt zorgeconomie (d.d. mei/juni 2011). Deze bevraging toonde de nood aan het in kaart brengen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van stageplaatsen binnen de Limburgse woonzorgcentra. Hoofddoelstelling van deze werkgroep is te komen tot een positief actieplan voor optimalisatie stages (verpleegkunde) in Limburgse woonzorgcentra en deze stages extra te promoten en mogelijk te maken.


Lees meer

HospiLim Regionaal Technologisch Centrum Platform Life Tech Limburg